Obowiązek informacyjny wobec korespondencji

Pełny obowiązek informacyjny wobec korespondencji elektronicznej:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul Komitetu Obrony Robotników 62. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail , formularz kontaktowy pod adresem: , telefonicznie pod numerem: 22 590 58 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email rodo@miniso.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia
z Panią / Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Pani / Pana sprawy, oraz dostawcom w zakresie usług IT i usług chmurowych.

Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do dostawcy usług informatycznych oraz usług chmurowych świadczących usługi na rzecz Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Chin. W celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony danych osobowych Pani / Pana dane osobowe przekazywane są na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Ma Pani / Pan prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosownych środków bezpieczeństwa. Ma Pani / Pan prawo do uzyskania kopii umów dalszego przetwarzania danych.[1] W tym celu należy skontaktować się z rodo@miniso.com.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani / Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Dane zostały przez Panią / Pana podane dobrowolnie.

Pełny obowiązek informacyjny wobec korespondencji tradycyjnej:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul Komitetu Obrony Robotników 62. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail , formularz kontaktowy pod adresem: www.miniso.com.pl , telefonicznie pod numerem: 22 590 58 00  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email rodo@miniso.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia
z Panią / Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Pani / Pana sprawy,

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani / Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

[1] W przypadku, gdy w procesie biorą udział podprocesorzy, to znaczy w przypadku, gdy Ding Talk korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających dla świadczenia swoich usług wobec Miniso.