Saszetka zapachowa

SKU: 2007304412124
Ostrzeżenia: Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
  • Kod produktu:

    6941501582050